Overzicht

VACATURE Directeur Woonzorgcentrum De Wijngaard B6-B7

22/11/2018

Wie wordt je werkgever?
Woonzorgcentrum De Wijngaard biedt een kwaliteitsvolle opvang en ambieert een maximaal welzijn van al haar bewoners.
Om, in opvolging van een externe adviseur de positieve flow te bestendigen en samen met een ploeg van deskundige medewerkers het woonzorgcentrum klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst, zoekt het OCMW Grobbendonk een directeur. Meer info over de organisatie, vind je op de website www.ocmwgrobbendonk.be/dewijngaard.aspx.

 

Wat houdt je functie in?
Als directeur van het woonzorgcentrum draag je de eindverantwoordelijkheid inzake het dagelijks beheer, de werking, organisatie, en financiële aspecten van het woonzorgcentrum. Je zet in op bewonersgericht werken en stelt alle personeelsleden in staat om als vertrouwenspersoon het totale welzijn van de bewoners te behartigen. Je staat borg voor een zo comfortabel en aangenaam verblijf voor de residenten. Je organiseert mee de zorg en zorgt voor een vertrouwensband met bewoners, familie en bezoekers.


Bekijk de functiebeschrijving voor een uitgebreide omschrijving van de functie.

 

Welk profiel zoeken we?

Aanwervingsvoorwaarden
Formele vereisten bij aanwerving in niveau B


Algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden

a. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
b. De burgerlijke en politieke rechten genieten
c. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van het werk
d. Voldoende aan de vereiste over de taalkennis
e. De Belgische nationaliteit hebben
f. Slagen in een selectieprocedure


Specifieke aanwervingsvoorwaarden


a. Houder zijn van ofwel een bachelor-diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een sociale-, welzijns- of gezondheidsrichting.
b. Minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie
c. Een gunstige beoordeling bekomen na een assessment waarbij de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten worden getoetst door een extern selectiebureau.
d. Beschikken over een rijbewijs B. 

 

Loon en statuut

 • Contractuele aanstelling
 • Voltijds 38/38
 • Als je slaagt voor de selectieproef, word je opgenomen in een werfreserve voor 2 jaar. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat.
 • Salarisschaal B6-B7, bruto maandloon aan huidige index  tussen 3058,19 euro en 5063,80 euro (38/38)
 • Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving
 • Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van 7 euro, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige verlofregeling en gratis hospitalisatieverzekering.
 • Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving

 

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan je tot en met 24 december 2018. Je doet dit door je Nederlandstalige motivatiebrief, je Nederlandstalige cv en kopie van het vereiste diploma te sturen naar info@katena.be of aangetekend naar Katena, Torenplein 7 13/2.1, 3500 Hasselt (poststempel geldt als bewijs).
Tijdens de selectie zal je steeds via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

 

Selectieprogramma

Schriftelijke proef (15 januari 2019 om 18u)
De schriftelijke proef beoordeelt relevante inzichten en vaardigheden o.a. aan de hand van cases en praktijkgerichte vragen.
De schriftelijke proef is eliminerend. Voor deze proef dient men ten minste 60% te behalen om te slagen.


Mondelinge proef (31 januari 2019 namiddag)
De mondelinge proef bestaat uit een interview. Tijdens de mondelinge proef gebeurt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals zij/haar motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en zijn/haar interesse voor het werkterrein.
De mondelinge proef is eliminerend. Voor de mondelinge proef dient men ten minste 60% te behalen om te slagen.


Assessment center (week 4 februari 2019)
Het assessment center bestaat uit:

 • Uitgebreide plannings- en organisatie-oefening
 • Rollenspel
 • Analyse- en presentatie-oefening
 • Interview
 • Persoonlijkheidsvragenlijst

Het assessment center resulteert in een mate van geschiktheid van een kandidaat (niet geschikt, geschikt, zeer geschikt of uitstekend geschikt). Het assessment center is eliminerend. Om te slagen voor het assessment center dient een kandidaat minstens een geschikte beoordeling te bekomen.


Eindrangschikking
De eerst gerangschikte kandidaat is de meest geschikte kandidaat op het assessment center. Indien de eindkandidaten een zelfde mate van geschiktheid halen op het assessment center, dan bepaalt het totaal van de schriftelijke proef en de mondelinge proef de rangschikking.


Contactgegevens & nuttige informatie
Meer info kan je bekomen bij het externe selectiekantoor Katena dat OCMW Grobbendonk begeleidt bij deze selectieprocedure (011 18 83 32, bert.debruyne@katena.be).
Eventuele wijzigingen van het e-mailadres en telefoonnummer na het indienen van de kandidatuur moeten onmiddellijk meegedeeld worden aan Katena zodat de kandidaat kan bereikt worden.

 

Bijlage 1: functiebeschrijving


1. Functietitel
Directeur woonzorgcentrum


2. Globaal doel van de functie
Draagt de eindverantwoordelijkheid inzake het dagelijks beheer, de werking, organisatie, en financiële aspecten van het woonzorgcentrum. Stelt alle personeelsleden in staat om als vertrouwenspersoon het totale welzijn van de bewoners te behartigen. Staat borg voor een zo comfortabel en aangenaam verblijf voor de residenten. Organiseert mee de zorg en zorgt voor een vertrouwensband met bewoners, familie en bezoekers.


3. Plaats in de organisatie
Rapporteert aan de algemeen directeur en aan de raad. Geeft rechtstreeks leiding aan alle diensthoofden van het woonzorgcentrum en coördineert de werkzaamheden van de totale personeelsgroep.


4. Niveau
Contractueel: B6-B7


5. Resultaatgebieden en taakomschrijving


Management


Financieel management
De beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk beheren en beheersen t.t.z.:
- zorgen voor aankopen
- nazicht op leveringen, herstellingen, onderhoudswerken en alle dienstverlening door externen
- opmaken van de facturatie van alle onkosten
- opvolging binnenkomende en uitgaande geldstromen
- enz.


Personeelsmanagement
In overleg met de algemeen directeur:
- het organiseren van een adequate personeelsbezetting (zowel kwantitatief als kwalitatief)
- zorgen voor voldoende personeel
Zelfstandig zorgen voor:
- vervangingen regelen
- opmaken van werkroosters (rekening houdend met zowel de behoeften en noden van de bejaarden en als de wensen van de personeelsleden)
- ondersteuning van het vormingsbeleid
- motiveren van het personeel
- het beoordelen van de eigen personeelsleden
- het voeren van functioneringsgesprekken
- het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen
- coördineren van de uitvoering van de genomen beslissingen
- coördineren van het opstellen van de werkprocedures

Dienstverlening
Vertrouwenspersoon voor de residenten en familie
Begeleiden van bewoners en familie (b.v. persoonlijke contacten met bejaarden en familie)
Optreden bij conflicten (b.v. met het personeel)
Opvangen van diverse administratieve formaliteiten voor de bejaarden
Beheer van de gelden en financiële opvolging (systeem 1: beheer van zakgelden)
enz.


Beleidsvoorbereiding
Opvolgen van en initiatieven uitwerken die inspelen op de noden en behoeften van de bejaarden
ondersteuning van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn inzake het uitwerken van een beleidsvisie

Diversen
Organiseren, leiden en bijwonen van overleg met de eigen personeelsleden
Overleg met de algemeen directeur
Overleg met diverse interne en externe instanties en personen
Meewerken aan overleg in de regio en in de sector
Meewerken aan enquêtering, studie en onderzoek


Verruimende bepalingen
Bijspringen waar nodig om het goede voorbeeld te geven, om de dienstverlening van nabij te leren kennen? En in crisissituaties
Correct uitvoeren van taken gedelegeerd door de algemeen directeur
Er kunnen steeds bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden toegewezen indien de werking van het O.C.M.W.-woonzorgcentrum dit vereist

 

6. Profiel


Kennis
Enige kennis van het O.C.M.W.-decreet
Goede kennis van het woonzorgdecreet
Kennis van de structuur, werking en organisatie van het O.C.M.W.
Enige kennis van de boekhouding (openbare sector)
Goede kennis van de bejaardenzorg, werking van een woonzorgcentrum en gerontologie
Goede kennis van personeelsmanagement en financieel management

Vaardigheden
Leidinggevende vaardigheden:
. personeelsleden kunnen motiveren
. kunnen organiseren en planmatig werken
. kunnen delegeren
. duidelijke instructies en feedback kunnen geven
Besluitvaardigheid
Resultaatstreven
Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
Sociale vaardigheden (kunnen omgaan met bejaarden en hun familie, met personeel, enz.)
Empathie en assertiviteit
Diplomatisch kunnen omgaan met conflicten
Luistervaardigheden
Administratieve vaardigheden
Organisationele vaardigheden
Ordelijk en overzichtelijk kunnen rapporteren
Verzorgd, snel en correct kunnen werken


Attitudes
Tact en discretie
Zin voor initiatief
Respect voor het beroepsgeheim
Bejaarden graag zien en graag mee omgaan
Doorzettingsvermogen
Werkkracht
Resultaatgerichtheid
Evenwichtig zijn
Zelfverzekerdheid
Stressbestendigheid
Realiteitszin
flexibiliteit
Bereidheid tot permanente bijscholing
Kunnen relativeren